Login to HOJ

Username
Password

Members (成员)

On 2011 年 08 月 28 日, by 段 志岩

Faculty Members

 • LIU Jin (柳进)
 • SUN Dalie (孙大烈)
 • YANG Hai (杨海)
 • SUN Zhigang (孙志岗)

Past Contestants

2012

 • ZHU Qiankun (朱乾坤)
 • FAN Lixin (范利鑫)
 • HU Jianliu (胡剑柳)
 • YANG Jing (杨靖)
 • ZHU Xi (朱玺)
 • LU Yi (卢祎)
 • SONG Liangjun (宋良骏)
 • SONG Yuanren (宋远任)
 • FAN Zhihang (范志航)
 • LI Wenxuan (李文轩)
 • SHA Mo (沙漠)
 • WU Jianan (吴佳男)
 • WU Zhiyuan (武志远)
 • CHEN Jing (陈竞)
 • ZHAO Chengliang (赵程亮)
 • ZHU Licheng (朱立成)
 • YAN Kan (闫凯)
 • YANG Zhenfei (杨振飞)
 • CHEN Yubiao (陈玉标)
 • LIN Weiwei (林巍伟)
 • CEN Wubin (岑武斌)
 • WANG Ji (王冀)
 • LIN Yi (林毅)
 • YE Jinru (叶锦汝)
 • LI Jiong (李炯)
 • YANG Jinzhi (杨金智)
 • JIANG Huiwen (姜慧文)
 • WANG Xinyu (王欣宇)
 • LIN Yiming (林一鸣)
 • LI Zhongyang (李忠阳)
 • LI Mu (李穆)
 • ZHUANG Qiankun (庄乾坤)
 • ZHENG Bo (郑博)
 • ZHANG Xiong (张雄)

2011

 • YANG Jing (杨靖)
 • ZHU Qiankun (朱乾坤)
 • ZHAO Wenbo (赵文博)
 • FAN Lixin (范利鑫)
 • SONG Liangjun (宋良骏)
 • LU Yi (卢祎)
 • YANG Ruifei (杨瑞飞)
 • FAN Zhihang (范志航)
 • LU Zhenpeng (卢震鹏)
 • SHA Mo (沙漠)
 • TANG Feihu (唐飞虎)
 • CHEN Jing (陈竞)
 • HU Jianliu (胡剑柳)
 • ZHU Xi (朱玺)
 • HU Yue (胡越)
 • YAN Kan (闫凯)
 • YANG Zhenfei (杨振飞)
 • CHEN Yubiao (陈玉标)
 • WU Jianan (吴佳男)
 • WU Zhiyuan (武志远)
 • ZHU Licheng (朱立成)
 • ZHAO Chengliang (赵程亮)
 • GAO Shan (高珊)
 • YANG Zhiyuan (杨致远)
 • LIN Weiwei (林巍伟)
 • CEN Wubin (岑武斌)
 • LIANG Ning (梁宁)
 • ZHANG Xiong (张雄)

2010

 • LU Zilong (陆子龙)
 • WANG Sheng (汪晟)
 • GUO Tao (郭涛)
 • SONG Yuanren (宋远任)
 • CHEN Haochen (陈浩辰)
 • ZHAO Wenbo (赵文博)
 • ZHU Qiankun (朱乾坤)
 • CAI Hongbo (蔡鸿博)
 • LIU Yijia (刘一佳)
 • GAO Yang (高扬)
 • WU Jiawei (吴嘉伟)
 • YANG Jing (杨靖)
 • YANG Jun (杨军)
 • PEI Wenzhe (裴文哲)
 • ZHANG Libang (张立邦)
 • GAO Xiang (高翔)
 • SHA Mo (沙漠)
 • CHEN Yuanqin (陈袁沁)
 • ZHANG Jiyuan(张继元)
 • FAN Lixin (范利鑫)
 • LU Yi (卢祎)
 • SONG Liangjun (宋良骏)
 • HU Jianliu (胡剑柳)
 • HU Yue (胡越)
 • ZHU Xi (朱玺)
 • FAN Zhihang (范志航)
 • MA Yingying (马莹莹)
 • JIA Xiaoying (贾晓莹)
 • YANG Ruifei (杨瑞飞)
 • LI Kai (李凯)
 • ZHOU Qibo (邹启波)

2009

 • ZHANG Fan (张帆)
 • XU Nuo (许诺)
 • WANG Hui (王辉)
 • JIA Zhen (贾祯)
 • WANG Sheng (汪晟)
 • JI Feifei (吉飞飞)
 • TIAN Zuohui (田作辉)
 • ZHANG Cheng (张成)
 • LV Zhandong (吕占东)
 • SONG Yuanren (宋远任)
 • GUO Tao (郭涛)
 • ZHAO Wenbo (赵文博)
 • CHEN Haochen (陈浩辰)
 • LU Zilong (陆子龙)
 • SUN Yu (孙宇)
 • CAI Hongbo (蔡鸿博)
 • LIU Yijia (刘一佳)
 • GAO Yang (高扬)
 • ZHANG Libang (张立邦)
 • PEI Wenzhe (裴文哲)
 • GAO Xiang (高翔)
 • ZHU Qiankun (朱乾坤)
 • YANG Jing (杨靖)
 • YANG Jun (杨军)
 • CHEN Min (陈敏)
 • WU Jiawei (吴嘉伟)
 • LIU Xia (刘侠)
 • LV Qi (吕琦)
 • ZHU Shaojie (朱少杰)
 • CHEN Bei (陈蓓)
 • ZHANG Yehong (张叶红)
 • DING Yu (丁宇)

2008

 • LIU Juncheng (柳俊丞)
 • ZHOU Guyue (周谷越)
 • WANG Haiping (王海平)
 • ZHANG Wenbin (张文斌)
 • LI Lu (李璐)
 • LI Yun (李赟)
 • ZHANG Fan (张帆)
 • XU Nuo (许诺)
 • YAN Yuwen (阎于闻)
 • LIU Lei (刘磊)
 • WANG Hui (王辉)
 • LV Zhandong (吕占东)
 • TIAN Zuohui (田作辉)
 • ZHANG Cheng (张成)
 • JIA Zhen (贾祯)
 • JI Feifei (吉飞飞)
 • WANG Sheng (汪晟)
 • ZHANG Jian(张健)
 • ZHANG Hong(张红)
 • ZHANG Yuchen(张语晨)

2007

 • DONG Zhaoxia (董朝霞)
 • LI Lu (李璐)
 • LIU Lin (刘林)
 • WANG Haiping (王海平)
 • WENG Jiaxiang (翁家祥)
 • WU Yin (吴垠)
 • ZHANG Wenbin (张文斌)
 • ZHENG Yi (郑毅)
 • ZHOU Guyue (周谷越)

2006

 • CUI Lei (崔磊)
 • DONG Zhaoxia (董朝霞)
 • LI Mohan (李默涵)
 • WANG Jiannan (王健楠)
 • WANG Wei (汪巍)
 • WANG Zhiyu (王智愚)
 • WU Yin (吴垠)
 • XIN Zhou (忻舟)
 • ZHANG Guangcheng (张光成)
 • ZHANG Xiaomin (张晓敏)
 • ZHANG Yuanjing (张元竞)
 • ZHOU Chunluan (周春銮)

2005

 • CHANG Qian (常乾)
 • LIU Ziyang (刘子阳)
 • SONG Xinying (宋鑫莹)
 • SUN Jingbo (孙静博)
 • WANG Wei (汪巍)
 • WANG Zhiyu (王智愚)
 • XIN Zhou (忻舟)
 • ZHANG Guangcheng (张光成)
 • ZHANG Yuanjing (张元竞)

2004

 • DU Jinhui (杜金辉)
 • JI Jian (季检)
 • LIU Ziyang (刘子阳)
 • PENG Dawei (彭大伟)
 • SONG Xinying (宋鑫莹)
 • SUN Jingbo (孙静博)

2003

 • JI Jian (季检)
 • XIAO Ying (肖颖)
 • XIONG Shuguang (熊蜀光)

2002

 • CHEN Lei (陈磊)
 • LIU Yu (刘禹)
 • LI Yuan (李渊)
 • TANG Yaobin (唐耀斌)
 • WANG Zhuoran (王卓然)
 • XIAO Ying (肖颖)
 • XIONG Shuguang (熊蜀光)

2001

 • LI Peng (李鹏)
 • LI Zhenguo (李振国)
 • ZHANG Bo (张博)

2000

 • LI Peng (李鹏)
 • LIU Zhanyi (刘占一)
 • WANG Hongzhi (王宏志)
 • ZHANG Bo (张博)

1999

 • LI Peng (李鹏)
 • LIU Zhanyi (刘占一)
 • WANG Hongzhi (王宏志)
 • ZHANG Bo (张博)

1998

 • CHEN Jun (陈俊)
 • LUO Hao (罗浩)
 • SUN Guangkun (孙广坤)